SU1   4,50€
SUSHI THON X2
SU2   4,30€
SUSHI SAUMON X2
SU3   4,30€
SUSHI DAURADE X2
SU4   4,30€
SUSHI MAQUEREAU X2
SU5   4,50€
SUSHI CREVETTE X2
SU6   4,50€
SUSHI AVOCAT X2
SU7   5,20€
SUSHI ANGUILLE X2
SU8   4,50€
SUSHI POULPE X2
SU9   5,00€
SUSHI TARTARE SAUMON X2